1. برابری
A. در سن (اختلاف سن حداکثر 5 تا 7 سال).
B. در زیبایی.
C. عیب ها را 10 تا 20 درصد بیشتر در نظر بگیرید.
D. خوش بخت کسی است که مردم او را بدتر از آن که هست بدانند.
E. بد بخت کسی است که مردم اورا بهتر از آن که هست بدانند.

2. شباهت ها و تناسب ها.

3. برای همدیگر جذاب باشند ( زیبایی عادی میشود ولی زشتی هرگز عادی نمیشود ).

4. شباهت خانواده ها ( ترکیب خانواده ها به هم بیایند ).

5. پایگاه اجتماعی شبیه داشته باشید.

6. جهان بینی ها شبیه باشد Philosophy outlook.

7. باورها و اعتقاد های مشابه ( مذهب و فرهنگ ).

8. وحدت در هدف و مسیر.

9. توانایی ارضای احتیاجات جسمی و روانی یکدیگر را داشته باشید.

10. می توانید با هم ارتباط برقرار کنید ( دنبال موضوع برای صحبت نمی گردید ).

11. دانش نزدیک Knowledge.
A. بین رهبر و رهرو حداکثر 30 واحد تفاوت در هوش وجود دارد.
B. در ازدواج حداکثر 15 واحد تفاوت.

12. عاقل باشید ( دارای سیستم استدلال در مورد مسائل مختلف باشید ).

13. وحدت نظر در روش پول در آوردن و خرج کردن.
A. مسائل مالی را جدی بگیرید.
B. نگاه مشابه به پول.

14. اولویت بندی در زندگی مشابه داشته باشید.
A. مثلا اول تحصیل بعد ورزش .... .

15. راستگویی و صداقت.
A. عشق بدترین راست ها را بازگو می کند.

16. شباهت در فرایند تصمیم گیری ( در خانواده چه کسی و چطور باید تصمیم بگیرد ).

17. گذشته همدیگر را بدانید ( کلیات نه جزئیات).
A. انسانها اگر عوض نشوند کارهای گذشته خود را تکرار میکنند.

18. اتحاد نظر در مورد کودکان ( تعداد بچه ها و نحوه بزرگ کردن آنها ).

19. اتفاق نظر در مورد محل زندگی.

20. چگونگی ارتباط با دوستان و خانواده.

به یاد داشته باشید ...
- موارد فوق در فاصله زمانی حداقل 500 ساعت در 6 تا 18 ماه و فقط یک سوم آن می تواند تلفنی باشد.

- با شک و دودلی ازدواج نکنید.

- اگر شب عروسی هم متوجه اشتباه شدید برگردید.

- بعضی مواقع 2 تا 4 ساعت روان درمانی می تواند چراغ سبز یا قرمزی را مشخص کند که خیلی کمک کننده است.